• ผลการดำเนินงาน
  • เข้าใช้ระบบ
 
ภาพกิจกรรมการอบรม

การอบรมครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสำนักงานรุ่น2

การอบรมครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสำนักงานรุ่นที่1

การพัฒนาระบบหอผู้ป่วยหนัก(ICU MED)ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่(UCHA)
 
 
ศูนย์ข้อมูลกลาง

    ศูนย์ข้อมูลกลางเริ่มดำเนินการเมื่อ 3 มกราคม 2555 และเปิดให้บริการใช้ระบบ Nopparat Infocenter เมื่อ 11 มกราคม 2555 โดยมี ท่านที่ปรึกษา นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล เป็นผู้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง

 
    ศูนย์ข้อมูลกลางของโรงพยาบาล(Hospital Data Center) เป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้ร่วมกันจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมาเก็บไว้อย่างเป็นระบบ และให้บริการข้อมูลสนับสนุนงานด้านต่างๆของโรงพยาบาล เช่น การพัฒนาคุณภาพ การจัดการความรู้ การฝึกอบรม งานแผน งานการเงิน ฯลฯ. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ฉลาด ตอบคำถามได้ทุกเรื่อง ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยข้อมูลที่ได้จากศูนย์ข้อมูลกลางนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ
 
    การมีศูนย์ข้อมูลกลางทำให้โรงพยาบาลมีข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านบริการ ที่ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุมทุกภาระกิจของโรงพยาบาล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในทันที ในทุกมุมมองของข้อมูล โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญาติสามารถเรียกดู หรือ วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยตนเอง(ไม่ต้องเรียนรู้ศัพท์คอมพิวเตอร์) ส่งผลให้งานสร้างความรู้ของโรงพยาบาลทำได้ง่ายขึ้น มีการพัฒนามากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังใช้สร้างงานระดับประเทศได้อีกด้วย เช่น ระบบการให้คำปรึกษาทางไกล และ ระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยแบบOnline/Realtime และ งานอื่นๆ เป็นต้น
 
    คณะทำงานของศูนย์ข้อมูลกลาง ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล มีการประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง เพื่อศึกษาพัฒนาให้ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย และ เป็นเวทีให้หน่วยงานต่างๆรับแจ้งความจำนงในการขอข้อมูลใหม่ๆที่ยังไม่มีในศูนย์ข้อมูลกลาง นำมาพิจารณาความเหมาะสมของการขอข้อมูล ตลอดจนมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการนำข้อมูลที่ต้องการเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง
 
- มีศูนย์ข้อมูล ที่บริการข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตอบคำถามได้ทุกมุมมอง บริการข้อมูลได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ด้วยBrowser ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต แล้วแต่องค์กรจะให้สิทธิ์
- มีข้อมูลเกี่ยวกับงานสถาบันทั้งหมด ตามความต้องการของโรงพยาบาลทั้งในปัจจุบัน หรือ ในอนาคต สอดคล้องกับภาระกิจของสถาบัน
- ข้อมูลที่อยู่ในศูนย์ ได้มาและดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตัวแทนของหน่วยงานโดยตรง มีความผิดพลาดน้อยกว่า
- ข้อมูลที่อยู่ในศูนย์ มีการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยเจ้าของข้อมูล
- มีข้อมูลด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่เหมาะสมของสมาชิกในองค์กรทุกส่วน มีการประชุมตัวแทนติดตามงานจากุกหน่วยงานทุกเดือน มีการประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และ ตรวจสอบระบบข้อมูลทุกสัปดาห์
- ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ มีความฉลาด มีวิธีใช้งานแบบง่ายๆ ให้คำตอบได้รวดเร็ว
- ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เป็นระบบเปิดที่นิยมใช้กันทั่วโลก มีความมั่นคงสูง ใช้งบประมาณน้อย